SKOGEN


2020 blev en långtids-dröm verklighet – vi blev skogsägare! 43 hektar i direkt anslutning till vår gård blev vår egen. Med träd och sumpmossa och kalhygge och väg och strandkant och öar och allt!

Här på denna sida, som handlar om skogen, vill vi dela med oss hur vi sköter och brukar och njuter av vår skog. Och förhoppningsvis, fast det är ju såklart ett myyyycket långsiktigt projekt, även hur och om vi lyckas med att omvandla gran- och tallåkern till en värdefull, klimatanpassad skog.Vi har en plan!

Vår skogsvårdsplan har vi ritat och skrivit under vår första vinter som skogsägare. Utgångspunkt var den färdiga planen som förra ägaren har beställt av ett skogsföretag. Vi var direkt från början inte helt enig med den, då den baserar på mycket traditionell skogsbruk med framförallt skogsägarens kortsiktiga ekonomiska fördel i fokus. Not our style!

Karta av vår skog med avdelningsindelning från vår egen skogsvårdsplan.

Övergripande mål

Skapa och utöka kolförrådet.  

Bevara och skapa biologisk mångfald.  

Skapa en alternativ skogsekonomi: 

 • Många olika trädslag som kan ge bred utbud av virke för bygg och slöjdändamål för framtiden. 
 • Hög produktion av pollen och nektar över hela växtsäsongen för biodlingen. 
 • Matproduktion i form av frukt, bär och nötter 
 • Intressant och vacker skog med många gamla träd och spännande ställen. Ska vara attraktivt för naturturism i form av t.ex. skogsbad och yoga 

strategi

 • Nyttja naturen utan att utnyttja den.  
 • Inga andra/tyngre maskiner än järnhäst används.  
 • Fossilfria drivmedel till maskiner, el-kedjesåg med endast vegetabilisk sågkedjeolja.  
 • För ”röjningar” och mindre ingrepp endast grensax.  

metoder

O – skyddat mark

Marken överlämnas fullständigt till spontan utveckling.

OS – skyddat mark med insådd av inhemska trädarter

Inhemska trädslag och buskar såsom skogsek, skoglönn och hassel av enbart regional härkomst insås i bestånd. Detta för att kompensera för onaturlig få fröträd. Inga fler ingrep görs. 

H – hyggesfritt skogsbruk enlig lübeckmodellen

BV – blädning med omstruktrering till varaiationsrik skog

mål: Fokus på att skapa en mångfaldig och variationsrik blandskog. 
 • Unga granar kapas i toppen för att ge lövträd och tallar skydd mot älgen och rådjur.    
 • Naturföryngring  
 • Plantering och insådd av inhemska träd och buskar (mest skogsek, salixarter, hägg, hassel, vildrosor, bok och skogslönn) som komplettering. 
 • Gynna självuppkommande rönn, björk, en, asp, klibbal och brakved 
 • Hög andel av evighetsträd. 
 • Självdöende träd och vindfällor lämnas som dödved. 
 • Blädning vid avverkningar. Målet är en fullt skiktad skog med alla storleksklasser. 
 • Täta, unga gran- och tallbestånd kan gallras vid behov (för exempelvis stolpar). Här ska friska träd som kan bli kvalitetsvirkesträd lämnas kvar. Även här gallras så att det blir en förbättring i skiktning och artvariationen. 

ök – överlämnad kulturmark

Mål: Ljus blandskog där resterna av ängen bevaras. 
 • Stenrösen ska successivt öppnas. Stenrös i varierande sol respektive skugga 
 • Gamla lövträd hålls fria och sparas som evighetsträd 
 • Tallar och granar kan tas till vara på sikt 
 • Nytt uppkommande barrträd tas bort 
 • Plantering av träd och buskar (såsom körsbär, äpple, hägg, lind, alm, ek, fläder, vinbär) i kanten till ängen. 

mp – matproduktion

mål: Skog som kan producera virke för specialbehov samtidigt som den producerar mat i form av nötter, bär, pollen och nektar. Målet är en ljus, gles lövskog. 
 • Plantering och insådd av mest nötter-, frukt-, pollen- och nektarproducerande träd och buskar såsom körsbär, körsbärsplommon, slån, vildrosor, salix-arter, brakved, lind, lönn, hassel, vinbär, krusbär, vildhallon, björnbär, fläder 
 • Även exoter är tillåtna att blanda in i det här området (som t.ex. rödek, hästkastanj, trädhassel, avenbok). Utvecklingen och integration i ekosystemet bevakas. Vid negativa effekter för ekosystemet tas dem bort igen. 
 • Plantering av masurbjörk för produktion av slöjdvirke. 

g – gårdsområdet

Gård och skogsträdgård med matproduktion och djurhållning enligt permakulturprincipen.