SKOGEN

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_20191222_152824-1024x768.jpg

2020 blev en långtids-dröm verklighet – vi blev skogsägare! 43 hektar i direkt anslutning till vår gård blev vår egen. Med träd och sumpmossa och kalhygge och väg och strandkant och öar och allt!

Här på denna sida, som handlar om skogen, vill vi dela med oss hur vi sköter och brukar och njuter av vår skog. Och förhoppningsvis, fast det är ju såklart ett myyyycket långsiktigt projekt, även hur och om vi lyckas med att omvandla gran- och tallåkern till en värdefull, klimatanpassad skog.


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är abf1f736-cfdf-48af-befa-4279866cdff5-1024x728.png

VI HAR EN PLAN!

Vår skogsvårdsplan har vi ritat och skrivit under vår första vinter som skogsägare. Utgångspunkt var den färdiga planen som förra ägaren har beställt av ett skogsföretag. Vi var direkt från början inte helt enig med den, då den baserar på mycket traditionell skogsbruk med framförallt skogsägarens kortsiktiga ekonomiska fördel i fokus. Not our style!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Unbenanntes_Projekt.jpeg
Karta av vår skog med avdelningsindelning från vår egen skogsvårdsplan.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Skapa och utöka kolförrådet.  

Bevara och skapa biologisk mångfald.  

Skapa en alternativ skogsekonomi: 

 • Många olika trädslag som kan ge bred utbud av virke för bygg och slöjdändamål för framtiden. 
 • Hög produktion av pollen och nektar över hela växtsäsongen för biodlingen. 
 • Matproduktion i form av frukt, bär och nötter 
 • Intressant och vacker skog med många gamla träd och spännande ställen. Ska vara attraktivt för naturturism i form av t.ex. skogsbad och yoga 

STRATEGI

 • Nyttja naturen utan att utnyttja den.  
 • Inga andra/tyngre maskiner än järnhäst används.  
 • Fossilfria drivmedel till maskiner, el-kedjesåg med endast vegetabilisk sågkedjeolja.  
 • För ”röjningar” och mindre ingrepp endast grensax.  

METODER

O – SKYDDAT MARK

Marken överlämnas fullständigt till spontan utveckling.OS – SKYDDAT MARK MED INSÅDD AV INHEMSKA TRÄDARTER

Inhemska trädslag och buskar såsom skogsek, skoglönn och hassel av enbart regional härkomst insås i bestånd. Detta för att kompensera för onaturlig få fröträd. Inga fler ingrep görs. H – HYGGESFRITT SKOGSBRUK ENLIG LÜBECKMODELLENBV – BLÄDNING MED OMSTRUKTRERING TILL VARIATIONSRIK SKOG

MÅL: FOKUS PÅ ATT SKAPA EN MÅNGFALDIG OCH VARIATIONSRIK BLANDSKOG. 
 • Unga granar kapas i toppen för att ge lövträd och tallar skydd mot älgen och rådjur.    
 • Naturföryngring  
 • Plantering och insådd av inhemska träd och buskar (mest skogsek, salixarter, hägg, hassel, vildrosor, bok och skogslönn) som komplettering. 
 • Gynna självuppkommande rönn, björk, en, asp, klibbal och brakved 
 • Hög andel av evighetsträd. 
 • Självdöende träd och vindfällor lämnas som dödved. 
 • Blädning vid avverkningar. Målet är en fullt skiktad skog med alla storleksklasser. 
 • Täta, unga gran- och tallbestånd kan gallras vid behov (för exempelvis stolpar). Här ska friska träd som kan bli kvalitetsvirkesträd lämnas kvar. Även här gallras så att det blir en förbättring i skiktning och artvariationen. ÖK – ÖVERLÄMNAD KULTURMARK

MÅL: LJUS BLANDSKOG DÄR RESTERNA AV ÄNGEN BEVARAS. 
 • Stenrösen ska successivt öppnas. Stenrös i varierande sol respektive skugga 
 • Gamla lövträd hålls fria och sparas som evighetsträd 
 • Tallar och granar kan tas till vara på sikt 
 • Nytt uppkommande barrträd tas bort 
 • Plantering av träd och buskar (såsom körsbär, äpple, hägg, lind, alm, ek, fläder, vinbär) i kanten till ängen. MP – MATPRODUKTION

MÅL: SKOG SOM KAN PRODUCERA VIRKE FÖR SPECIALBEHOV SAMTIDIGT SOM DEN PRODUCERAR MAT I FORM AV NÖTTER, BÄR, POLLEN OCH NEKTAR. MÅLET ÄR EN LJUS, GLES LÖVSKOG. 
 • Plantering och insådd av mest nötter-, frukt-, pollen- och nektarproducerande träd och buskar såsom körsbär, körsbärsplommon, slån, vildrosor, salix-arter, brakved, lind, lönn, hassel, vinbär, krusbär, vildhallon, björnbär, fläder 
 • Även exoter är tillåtna att blanda in i det här området (som t.ex. rödek, hästkastanj, trädhassel, avenbok). Utvecklingen och integration i ekosystemet bevakas. Vid negativa effekter för ekosystemet tas dem bort igen. 
 • Plantering av masurbjörk för produktion av slöjdvirke. G – GÅRDSOMRÅDET

Gård och skogsträdgård med matproduktion och djurhållning enligt permakulturprincipen.


områdesbeskrivningar

avdelning 1, BV

Till största delen cirka 15 år gammal ungskog. Mycket björkuppväxt. Men även gran, tall och i små omfattning även ek som det mesta troligen kommer från ekollon jag själv sådde (i så fall ekollon från Sörskottan/Rävmarken och Tisselskog Kyrka). Ganska ojämn i täthet vilket tillåter variationsrik undervegetation. (ljung, blåbär, lingon, olika gräsarter, hallon, olika mossarter, ormbunkar). Utöver dessa växer även enbär utspridda över hela området och på östra delen kommer även ganska mycket rönn och brakved upp.  

Fyra Lärkar (Planterade av mig. Troligen hybridlärk. Från vägkanten vid Lunnestad.) En skogslind (planterad).  

Mot sjökanten äldre, sjuka granar (cirka 80 år). Intill dessa står mycket friska, kraftiga unga tallar. 

I västra delen (1.1) blandskog av mest tall och gran med liten andel björk och asp. Cirka 35 år. Sydvästdelen (1.2) Gran/Tall- plantage cirka 45 år, gallrad.  

1.3: Halvö. Ena sidan mot Rösvattnet, östsida mot smal remsa våtmark. Kalavverkades av förra ägaren 2019. I kantzonen lämnades större träd kvar (Gran, tall och björk).  

Mål: Art och variationsrik blandskog 

Metod: 

 • Unga granar ska i liten omfattning och där de har optimala ståndorts-förhållanden växa stort.  
 • Lövträd gynnas genom att klippa granens topp som växer intill dem, så att den skyddar för viltskador. Samtidigt bildar granen på så vis täta buskage vilket ger vissa fåglar bra häckningsställen.  
 • Speciellt rönn, enbär och brakved hjälps åt att få mera ljus.  
 • Små områden på mager mark hålls öppet för varierad ljusinsläpp och därmed ska de bibehålla variationsrik undervegetation. 
 • I delområdet 1.1: Viss gallring för att gynna dessa få lövträd och enbär som finns och för att skapa kvalitetsvirke av gran och tall som även stamkvistas. 
 • I delområdet 1.2: Undersådd respektive plantering av bok och avenbok. Sedan bevaka resultatet, dock inga ingrepp i den spontana utvecklingen.  
 • lövträd skyddas från viltskada med fårull 

Lämna ett svar